† Don't Worry, Be Happy. ▲⚓

Berk Nakkaş | 17 | Turkey | Tekirdağ
Anonymous asked: sevglin varmı canıım?


Answer:

Ortama göre değişiyo!!!!1”1!1!!!!!!1!

lumicuro asked: en sevdiğin 3 şey?


Answer:

SEX , DRUGS , ROCK’N ROLL

Anonymous asked: Sevgiliye doğum gününde alınabilecek ilginç bi hediye? ben kızım :D


Answer:

Bu olabilir :D

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter